ประชุมคณะกรรมการติดตามงบประมาณ (ระบบ teleconference)

-