ข้อบังคับสภาอาจารย์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙