ภารกิจ

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (วาระ 3 ปี)  และสภาอาจารย์วิทยาเขต รวมมี 5 วิทยาเขต (คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และวิทยาเขตตรัง)
ในส่วนของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 (วาระ 3 ปี)
สภาอาจารย์ฯ จัดตั้งโดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559  และให้เริ่มนับเป็นวาระแรก

ภารกิจสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี

 1. ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  1.1 ประชุมสมัยสามัญ (ประชุม 4 เดือน/ครั้ง ตามข้อบังคับฯ)
  1.2 ประชุมวิสามัญ (กรรมการฯ จำนวน 1 ต่อ 3 ร้องขอให้เปิดประชุม)
  1.3 ประชุมปรึกษาหารือ (ประชุมได้ตลอดไม่มีกำหนด)
 2. ประชุมสภาอาจารย์วิทยาเขต
  2.1 ประชุมสมัยสามัญ (ประชุม 2 เดือน/ครั้ง ตามข้อบังคับฯ)
  2.2 ประชุมวิสามัญ (กรรมการฯ จำนวน 1 ต่อ 3 ร้องขอให้เปิดประชุม)
  2.3 ประชุมปรึกษาหารือ (ประชุมได้ตลอดไม่มีกำหนด)
 3. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ (ไม่ระบุจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน)
 4. ประชุม/เสวนา/สนทนา/พบปะกับคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ไม่ระบุจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน)
 5. สัมมนาสภาอาจารย์วิทยาเขต ประจำปี
 6. ประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ที่ประชุม ปอมท.)
  6.1 ประชุมสมัยสามัญ (ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าประชุมเดือนละครั้ง โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยเวียนกันเป็นเจ้าภาพ)
  6.2 ประชุมสัมมนาทางวิชาการของที่ประชุม ปอมท. ประจำปี (ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตและกรรมการฯ จำนวนหนึ่ง เข้าประชุมปีละครั้ง)

ภารกิจประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1. ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ประชุมเดือนละครั้ง โดยสัญจรการประชุมทั้ง 5 วิทยาเขต และประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุงเทพมหานคร)
 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ที่ประชุม ก.บ.ม.) (ประชุมเดือนละครั้ง โดยสัญจรการประชุมทั้ง 5 วิทยาเขต)
 3. คณะกรรมการอำนวยการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปี (ประชุมเดือนละครั้ง โดยใช้ห้องประชุม Tele-meeting ของแต่ละวิทยาเขต)
 4. คณะกรรมการพิจารอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 5. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี/ คณบดี/ สำนัก/ ผู้อำนวยการ
 6. สรรหาคณะกรรมการจรรยาบรรณ
 7. สรรหาคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. สรรหาคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 9. คณะกรรมการพิจารการต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี
 10. คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 11. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี
 12. ประชุมคณะอนุกรรมการรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี
 13. สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 14. คณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 15. ประชุมอื่น ๆ

ภารกิจประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ที่ประชุม ก.บ.ม.)
 2. ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
 3. ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก
 4. คณะกรรมการสรรหาคณบดี/ สำนัก/ ผู้อำนวยการ
 5. ประชุมอื่น ๆ