รายงานการประชุม กบม.

รายงานการประชุม กบม 6/2561

เขียนเมื่อ: 21:18 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องพิจารณาโดยการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น

เสนอผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์

รายงานการประชุม กบม 5/2561

เขียนเมื่อ: 21:13 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j

รายงานการประชุม กบม 3/2561

เขียนเมื่อ: 21:07 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องพิจารณาโดยการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ....

รายงานการประชุม กบม 2/2561

เขียนเมื่อ: 21:04 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j

รายงานการประชุม กบม 1/2561

เขียนเมื่อ: 20:57 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

การกำหนดโครงสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559)


เรื่องพิจารณาโดยการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น