สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา

เขียนเมื่อ: 13:15 - พฤ, 19/09/2019 โดย: latsamon.k

          สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี ดร.อับดุลฮาดี  สะบูดิง  สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา
          เป็นผู้มีสร้างเครือข่ายการดำเนินงานและเข้าร่วมเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาทั้งในระดับประเทศและเครือข่ายนานาชาติ เป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตนในการดูแลนักศึกษา ทั้งการเข้าร่วมกำกับดูแลกิจกรรม สนับสนุนนักศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองผ่านการเข้าประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศจนได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ ได้ตั้งกลุ่ม “ฮาลาเกาะฮ์ (Halagah)” เพื่อเป็นกลไกในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อีกทั้งให้ความใส่ใจในการดูแลนักศึกษาที่ประสบปัญหาและความเจ็บป่วย ด้วยการช่วยเหลือจนสุดความสามารถเพื่อให้นักศึกษามีขวัญกำลังใจและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดกลุ่มศึกษาโดยเน้นการพัฒนาจิตวิญญาณ การสร้างภาวะผู้นำ พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษารักกันฉันพี่น้อง