คณะกรรมการสภาอาจารย์

คณะกรรมการบริหารสภาอาจารย์

01-sittisak.png
ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์
ประธานสภาอาจารย์
sitthisak.j@psu.ac.th

02-surawut.png
ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
รองประธานสภาอาจารย์
    s25chomaitong@hotmail.com

03-keeta.png
อาจารย์คีต์ตา อิสรั่น
เลขานุการสภาอาจารย์
keeta_17@windowslive.com
 

คณะกรรมการสภาอาจารย์

04-areeya.png
ผศ.ดร.อริยา คูหา
คณะกรรมการสภาอาจารย์
ariyakuha@gmail.com
05-sujai.png
ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
คณะกรรมการสภาอาจารย์
sujai.s@psu.ac.th
S_8562883117238.jpg
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
คณะกรรมการสภาอาจารย์
    wanwisa_t@hotmail.com
S_8562883142882.jpg
ดร.กันยปริณ ทองสามสี
คณะกรรมการสภาอาจารย์
    kanyaprin.s@psu.ac.th
S_8562883045470.jpg
ดร.ณัฏฐ์ หลักชัยกุล
คณะกรรมการสภาอาจารย์
nat.l@psu.ac.th
09-paugtip.png
ผศ.ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม
คณะกรรมการสภาอาจารย์
    pungtip.k@psu.ac.th
10-sittisak.png
ผศ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ
คณะกรรมการสภาอาจารย์
msuthisak@gmail.com
11-aupdulhadee.png
ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง
คณะกรรมการสภาอาจารย์
sabdulha@bunga.pn.psu.ac.th
12-apirak.png
อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทัพพะ
คณะกรรมการสภาอาจารย์
    apipunny@hotmail.com
S_8562883076021.jpg
อาจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ
คณะกรรมการสภาอาจารย์
phaison7886@gmail.com
14-kewwaporn.png
อาจารย์เกวภร สังขมาศ
คณะกรรมการสภาอาจารย์
kewaporn.s@psu.ac.th
15-sumree.png
อาจารย์ซัมรี เจ๊ะอารน
คณะกรรมการสภาอาจารย์
zamree.c@psu.ac.th
16-niwet.png
ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
คณะกรรมการสภาอาจารย์
    niwet.a@psu.ac.th
17-sarunlita.png
อาจารย์ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
คณะกรรมการสภาอาจารย์
    saranlita.c@psu.ac.th
18-nachapon.png
ผศ.ณชพงศ จันจุฬา
คณะกรรมการสภาอาจารย์
nachapong.j@psu.ac.th
19-issamaair.png
ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ
คณะกรรมการสภาอาจารย์
isma-ie.k@psu.ac.th