รายงานการประชุม กบม 3/2561

เขียนเมื่อ: 21:07 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องพิจารณาโดยการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ....

ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขประเภท และอัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (PSU Holding Company) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....

หลักการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับงานวิจัย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ


 

เอกสาร