รายงานการประชุม กบม 2/2561

เขียนเมื่อ: 21:04 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องพิจารณาโดยการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น

นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวปฏิบัติในการชดใช้ทุนกรณีอาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องภาระงานและผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งคณาจารย์ประจำที่เกษียณอายุอยู่ต่อปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. ....

การกำหนดภาระงานและการนับผลงานของบุคลากรสายวิชาการ


 

เอกสาร