รายงานการประชุม กบม 1/2561

เขียนเมื่อ: 20:57 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

การกำหนดโครงสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559)


เรื่องพิจารณาโดยการนำเสนอและแสดงความคิดเห็น

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณวุฒิและสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง พ.ศ. ....

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ. ....


 

เอกสาร