รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561

เขียนเมื่อ: 10:54 - พ, 12/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ....

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. ....


เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย

ภารกิจการพัฒนาประเทศด้วยการบริหารงานวิชาการแบบคลัสเตอร์


เรื่องพิจารณา

(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2561 - 2565) (ซึ่งถอดมาจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี)

การกำหนดโครงสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559)

การดำเนินการสรรหาอธิการบดี

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....


 

เอกสาร